ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

            สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 บ้านโคกจั๊กจั่น  ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่ 46 ไร่ เริ่มก่อตั้งเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542 และเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544

  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
            1. เพื่อดำเนินการเผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน ให้เกษตรกรและผู้สนใจรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ดิน
            2. เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือการเกษตรในด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน
            3. เป็นแหล่งประสานงานและติดต่อราชการต่างๆ  ของหน่วยงานราชการและเกษตรกร
            4. เป็นตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดอำนาจเจริญ
 
  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
            1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
            3. ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
            4. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และในด้านอื่น ๆ
 
  ภารกิจหลักของสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
            1. ให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่สนใจ เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2. ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม กับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคม ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ 
            3. ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
            4. ให้บริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์น้ำให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน 
            5. จัดทำและให้การบริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกร ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ 
            6. ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
โพสต์เมื่อ :
19 พฤศจิกายน 2560 17:13:16
โดย :

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์