กิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลงานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ( โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองดู่ ขนาด 166,600 ลบ.ม. ณ บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อบสุข นักวิชากการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเตรียมรับการตรวจพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยไร่ พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน และได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยไร่ โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาว ทิวาพร ไพเราะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferenc) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานใน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HOTLINKS

 

   

   

   

   

   

   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

 

  54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน      กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมพร้อมจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2560

                                                                                                 เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9

   

       เกษตรอินทรีย์ พลิกชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน

          พืชปุ๋ยสด ฟื้นฟูปฐพี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

รวมวีดีโอ

ผู้บริหาร

ลิงค์กรมพัฒนาที่ดิน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์